Általános Szerzõdési Feltételek a Witchen.hu alkalmazás béta verziójának használatához (továbbiakban ÁSZF)

Bevezetõ rendelkezések

a. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett Witchen.hu weboldal béta verziója – továbbiakban: applikáció – által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.

b. Jelen ÁSZF a megkötött egyedi szerzõdések részévé válik, amely tényt a Felhasználó az alkalmazás igénybevételével elfogad. A Szolgáltató a megkötött egyedi szerzõdéseket nem iktatja, és papír alapon nem nyomtatja ki, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.

c. Az egyedi szerzõdés a Felhasználó és a Szolgáltató között a Felhasználó által elkészített hirdetés (marketing anyag) Szolgáltatóhoz történõ továbbításával jön létre, azzal a képi- és szöveges megjelenéssel, hirdetési paraméterrel és díjszabással, amely az „Elõnézet és összegzés” oldalon a hirdetés létrehozatalát követõen, de még a Szolgáltatóhoz történõ továbbítását megelõzõen megjelenik.

c. Az egyedi Szerzõdés – és annak valamennyi része –, valamint a szerzõdéskötés nyelve magyar, azokra a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

d. Jelen ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást, a Szolgáltató magatartási kódexet nem követ, ugyanakkor a jóhiszemûség és tisztesség követelményeinek megfelelõen, a Felhasználókkal együttmûködve jár el.

e. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, az applikáció szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerzõdésre.

Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve:Jahn Gergely György EV

Szolgáltató székhelye: 1171 Budapest Csengés utca 15.

Szolgáltató telefonszáma: +36 30 395 2351

Szolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@witchen.hu

Nyilvántartásba vevõ hatóság: Budapesti Törvényszék Cégbírósága

Szolgáltató adószáma: 68406200-2-42

Szolgáltató képviselõje: Jahn Gergely György,(továbbiakban: Szolgáltató)

Felhasználó

Bármely személy (ideértve a nem természetes személyeket is), aki a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást a Szolgáltató által fejlesztett weboldalon, annak használatával igénybe veszi.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)

Egyedi konyhabútorok árkalkulációja, a bútor gyártásának, beszerelésének támogatása partnereken keresztül. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult meghatározni az ingyenes szolgáltatása nyújtásának idõtartamát, azt jogosult bármikor felfüggeszteni, megszüntetni és korlátozni. Ezen tények bármelyikérõl a Szolgáltató a Felhasználót a Szolgáltató honlapján elhelyezett tájékoztatás útján értesíti. Az ingyenes szolgáltatás fefüggesztése, megszüntetése és korlátozása a már feladott hirdetések megjelenését – a Felhasználó által kifizetett idõtartamra és módon – nem érinti.

Regisztráció

a. A felhasználó nevének és emualcímének megadásával tud érvényes ajánlatot igényelni, a telefonszám megadása nem kötelező.

Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele, egyedi szerzõdések

a. A Szolgáltató Szolgáltatásának igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a honlap használatára regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta, és akivel az egyedi szerzõdés létrejött.

A megrendelt szolgáltatások díjának teljesítése

a. Szolgáltató a szolgáltatásokat ellenérték nélkül bocsájtja Felhasználó rendelkezésére

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

a. Az alkalmazás az igénylő nevét, email címét és esetlegesen telefonszámát tárolja az ajánlat kiküldése és kapcsolattartás céljából,

Szolgáltató felelõssége, felelõsségkorlátozás

a. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Witchen.hu fejlesztését még nem tekinti véglegesnek, így a Szolgáltató a fejlesztési hibáiból/hiányosságaiból eredõ esetleges károkért a felelõsségét kizárja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás jelen formájában egy Szolgáltató részérõl ingyenesen biztosított teszt-verzió. b. A Szolgáltató kizárja a Szolgáltatás igénybevétele során együttmûködõ harmadik személyek (platformok, fizetést biztosító szolgáltató) tevékenységével kapcsolatban, vagy annak következménye okán keletkezett károkért való mindennemû felelõsségét.

Panaszkezelés

Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltató bármely magatartásával, tevékenységével, vagy mulasztásával kapcsolatosan panasza merül fel, vagy azzal kapcsolatosan panaszt kíván tenni, a panaszát a Szolgáltató székhelyére (1171 Budapest, Csengés utca 15.) levélben, vagy e-mail címére: ugyfelszolgalat@witchen.hu elektronikusan kell eljuttatnia a Szolgáltató részére. A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot, üzletet nem mûködtet, a panaszokat csak írásban, a fent megadott elérhetõségek valamelyikére eljuttatott formában tud kezelni. A Szolgáltató a hozzá beérkezõ panaszt a beérkezéstõl számított 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt és az arra adott érdemi választ a Szolgáltató öt évig megõrzi és az ellenõrzé hatóságnak kérésre bemutatja. A panasz Szolgáltató általi elutasítása esetén a Felhasználó a lakóhelye szerint illetékes Békéltetõ Testülethez fordulhat. A Békéltetõ testületek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A békéltetõ testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások minõségével, biztonságával és a termékfelelõsségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerzõdések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik. A békéltetõ testület három fõbõl álló eljáró tanácsban tárgyalja meg az ügyet. A testület egy-egy tagját a Felhasználó, illetve a Szolgáltató jelöli a békéltetõ testület tagjai közül, míg az eljáró tanács elnökét e két tag a békéltetõ testület tagjai közül választja ki. A békéltetõ testület eljárása megindításának feltételei, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a panaszos ügy rendezését. A kérelmet a békéltetõ testület elnökéhez írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

• a fogyasztó nevét, lakóhelyét, vagy tartózkodási helyát, illetve az eljárást kezdeményezõ szervezet nevét, székhelyét és az érintettek felhatalmazását,

• a panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét,

• ha az illetékességet a szerzõdés teljesítésének helyére kívánja alapítani, a fogyasztónak a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát,

• a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

• a testület döntésére irányuló indítványt.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Felhasználó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltetõ testületi eljárást. Jogai érvényesítése érdekében a Felhasználó 2017. január 1. napjától a területileg illetékes járási hivatalhoz is fordulhat panaszával, a hivatalok elérhetõségét az alábbi honlap rögzíti: http://jarasinfo.gov.hu/. A fogyasztóvédelmi hatóság, vagy a Békéltetõ testület döntésével való egyet nem értés esetén, illetõleg a hatáskörükön kívülálló kérdéskörben a Felhasználó – a pertárgy értékétõl, illetve a per tárgyától függõen, a Polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint – az illetékes Járásbírósághoz, vagy törvényszékhez keresetet nyújthat be.

Egyéb rendelkezések

a. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a Szolgáltatás igénybevételét megkezdte (azaz a hirdetését a Szolgáltatóhoz továbbította), elállásra/felmondásra nem jogosult.

b. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelõen kezelje.

c. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen ÁSZF-fel érintett applikációban nyújtott Szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.

d. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás a Szolgáltató honlapján való közzététellel válik hatályossá.

e. A Felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetõk vissza.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2020. 07. 25.

1. sz. melléklet

Békéltetõ testületek listája

Baranya Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltetõ Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 9021 Gyõr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petõfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fõ tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544,
(42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petõfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu